TOMA - úverová a leasingová

Sadzobník

TOMA úverová a leasingová, a.s.

1. Správa úveru: 0,00 € - bez poplatku
2. Poplatok za spracovanie úveru
a) spracovanie žiadosti – nenávratná platba pri prijatí žiadosti podľa výšky žiadaného úveru od 5.000,-€ do 14.000,-€ - poplatok 100,-€
od 15.000,-€ do 29.000,-€ - poplatok 150,-€
od 30.000,-€ do 44.000,-€ - poplatok 200,-€
nad 45.000,-€ - poplatok 250,-€
b) spracovanie úveru – platba pri poskytnutí úveru 2,5% z výšky poskytnutého úveru vrátane DPH
3. Zaslanie výpisu z účtu
a) 1x ročne
b) mimoriadne - na žiadosť úverového dlžníka
1,00 €
2,00 €
4. Zaslanie oznámenia o zmene úrokových podmienok 0,00 € - bez poplatku
5. Vystavenie potvrdenia o výške zaplatených úrokov 15,00 €
6. Poplatok za predčasné splatenie/zosplatnenie úveru
a) na žiadosť úverového dlžníka - 1% výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o úvere presahuje 1 rok
- 0,5% výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o úvere presahuje 1 rok
b.) zo strany spol. TOMA úverová a leasingová, a.s. 1 násobok aktuálne platnej ročnej úrokovej sadzby zo zostatku nesplatenej istiny úveru ku dňu spoplatnenia
7. Poplatok za zmenu zmluvných podmienok, realizovanú dodatkom k zmluve 350,00 €
8. Poplatok za zaslanie upomienok , výziev a upozornení
1. upomienka, výzva, upozornenie
2. a ďalšie upomienky, výzvy, upozornenia
10,00 €
15,00 €
9. Úroky z omeškania
a) z každej omeškanej splátky do dňa zosplatnenia úveru - výška úroku z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) platná k prvému dňu omeškania
-ak sa v počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba ECB a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba ECB sa použije počas celého polroka
b) po zosplatnení úveru bude vyššie opísaným spôsobom úročená celá dlžná suma až do úplného zaplatenia
10. Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 100,00 €
11. Poplatok za každé jednotlivé nedodržanie zmluvných podmienok 160,00 €

 

Príklad splátok
Pohľadávky a nehnuteľnosti na predaj
Copyright © TOMA úverová a leasingová, a.s, tel./fax: 041/433 39 97, mobil: 0915 801144, 0915 839907, 0915 707075, email: toma@tomaas.sk