TOMA - úverová a leasingová

TOMA úverová a leasingová a.s., so sídlom Májová 1319, Čadca, PSČ: 022 01, IČO: 36441180, DIČ: 2022239516 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka 10541/L

Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie úverov (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť TOMA úverová a leasingová a.s. (ďalej len „veriteľ“) je spoločnosť zameraná na poskytovanie úverov ktorých splácanie je zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, na základe písomnej zmluvy o úvere. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi veriteľom a príjemcom úveru – (ďalej len dlžník).

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom a platia ako súčasť zmluvného vzťahu až do doby úplného vysporiadania všetkých pohľadávok vzniknutých medzi veriteľom a dlžníkom. Konkrétne dojednania zmluvy o úvere majú prednosť pred znením VOP. Veriteľ je oprávnený tieto VOP novelizovať. Znenie zmien a doplnkov, resp. úplné znenie VOP veriteľ vhodným spôsobom zverejní v ním užívaných priestoroch a na svojich internetových stránkach. Pokiaľ dlžník do 30 dní po dni účinnosti novelizácie VOP písomne nevyjadrí svoj nesúhlas, považuje sa to za to, že so zmenami súhlasí. Ak dlžník nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný do 30 dní od ich účinnosti uhradiť veriteľovi všetky svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o úvere ako pri predčasnom splácaní úveru. Ak nedôjde k úhrade všetkých týchto záväzkov, márnym uplynutím vyššie uvedenej 30 dňovej lehoty sa pre dlžníka stávajú záväzným nové VOP.

II. Vymedzenie pojmov

Vo vzájomných vzťahoch medzi veriteľom a dlžníkom majú nižšie uvedené pojmy tento význam:

„Anuitná splátka úveru“ - pravidelná splátka úveru v rovnakej výške po dohodnutú dobu splatnosti a pre dohodnutú výšku úrokovej sadzby úveru, a to s prihliadnutím k celkovej výške a dobe splatnosti úveru.

„Dátum splatnosti úveru“ – deň dohodnutý v zmluve o úvere ako deň, kedy je dlžník povinný vykonať úhradu úveru, prípadne deň, v ktorom podľa zmluvy o úvere, všeobecných obchodných podmienok alebo sadzobníka je dlžník povinný vykonať úhradu úrokov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a poplatkov, prípadne nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez ohľadu na to, či tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok.

„Mimoriadna splátka úveru“ - každá, aj čiastočná, splátka úveru mimo poradie dohodnuté v zmluve o úvere.

„Obvyklá cena nehnuteľnosti“ – cena, ktorá by bola dosiahnutá pri predaji oceňovanej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti (z hľadiska veľkosti, stavu, polohy, vybavenia atd.) v obvyklom obchodnom styku v tuzemsku ku dňu ocenenia. Obvyklá cena nehnuteľnosti je stanovená podľa metodiky veriteľa.

„Príslušenstvo“ – úroky z úveru, úroky z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky.

„Sadzobník veriteľa" – aktuálne platný sadzobník veriteľa za poskytovanie peňažnej a obchodnej služby.

„Zmluva“ – zmluva o úvere

„Úver“ – výška peňažných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o úvere.

III. Zmluva o úvere

 1. Veriteľ poskytuje dlžníkovi účelovo viazaný úver na účel nadobudnutia existujúcich projektovaných nehnuteľností, dodatočných alebo ďalších stavebných úprav dokončených stavieb a ich údržbu na základe písomnej zmluvy za podmienok v nej stanovených.
 2. Dlžník je povinný vrátiť veriteľovi úver poskytnutý na základe zmluvy a zaplatiť úroky, prípadne úroky z omeškania, náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Súčasne je povinný uhradiť veriteľovi zmluvné pokuty či náhrady škôd, odmeny, poplatky a ďalšie odplaty stanovené v zmluve, VOP, sadzobníku, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so zmluvou.
 3. Zmeny zmluvy sa vykonávajú formou písomných dodatkov podpísaných veriteľom a dlžníkom alebo spôsobom stanoveným v zmluve alebo VOP, a to na základe písomného oznámenia veriteľa doručeného dlžníkovi. Dodatkom k zmluve nie je možné vykonať takú zmenu, ktorou dochádza k zmene výšky úveru. Takéto zmeny sa vykonajú uzatvorením novej zmluvy. Dlžník berie na vedomie, že veriteľ nepristúpi na žiadnu zmenu zmluvy, ktorá by viedla k zhoršeniu návratnosti úveru.

IV. Uzatvorenie zmluvy o úvere

 1. Zmluva je vždy uzatvorená písomne.
 2. V prípade, že predmetom zálohu je byt v bytovom dome, je žiadateľ povinný predložiť pred podpisom zmluvy doklad o výške nedoplatkov od správcu bytu. Doklad nesmie byť starší ako 21 dní.
 3. Účinnosť zmluvy končí dňom úplného zaplatenia úverovej pohľadávky vrátane jej príslušenstva, zmluvných pokút, nákladov spojených s úverom a všetkých ďalších záväzkov zo zmluvy či súvisiacich dokumentov.
 4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Podpis dlžníka na zmluve a na zabezpečovacích listinách k zmluve musí byť úradne osvedčený.
 5. Za dátum uzatvorenia zmluvy sa pri splnení vyššie uvedených podmienok považuje dátum posledného podpisu. Úver môže byť čerpaný až potom, keď sú veriteľovi doručené podpísané úverové zmluvy, podpísaná zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ktorou sa splatenie úveru zabezpečuje, a právoplatné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu záložného práva v prospech veriteľa a aktuálneho listu vlastníctva, v ktorom je veriteľ zapísaný ako záložný veriteľ.
 6. V prípade odstúpenia alebo vypovedania zmluvy sa použije ust. § 351 ods. 1,2 obch. zák. a dojednania týkajúce sa zabezpečenia úveru dojednaného v zmluve zostávajú v platnosti.

V. Čerpanie úverových prostriedkov

 1. Úverové prostriedky sú čerpané podľa zmluvy o úvere uzatvorenej medzi dlžníkom a veriteľom, a to za predpokladu, že veriteľovi boli predložené zo strany dlžníka doklady podľa zmluvy, a to:
  - podpísaná zmluva o úvere
  - podpísaná zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, ktorou sa splatenie úveru zabezpečuje a právoplatné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu záložného práva v prospech veriteľa
  - aktuálny list vlastníctva, v ktorom je záložné právo v prospech veriteľa zapísané ako prvé v poradí a na tejto nehnuteľnosti -zálohu neviazne iná právna vada (ťarcha).
  Úver je vyplácaný v lehote stanovenej v zmluve priamo na účet dlžníka uvedený v zmluve o úvere.
 2. Úver je čerpaný jednorázovo, výplatou úveru na účet dlžníka, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

VI. Úročenie úveru

 1. Úver je po celú dobu úročený úrokovou sadzbou podľa zmluvy.
 2. Úročenie úveru začína dňom začatia čerpania úveru.
 3. Úroky z omeškania sú účtované podľa platného sadzobníka veriteľa odo dňa nasledujúceho po dni stanovenom pre uhradenie riadnej splátky. Úroky z omeškania je dlžník povinný uhradiť zároveň s nasledujúcou riadnou splátkou, najneskôr však do 1 mesiaca po odoslaní vyúčtovania úrokov z omeškania. V prípade ich neuhradenia v tejto lehote sa úroky z omeškania stávajú súčasťou pohľadávky po lehote.

VII. Zmeny úrokovej sadzby

 1. Pre úvery je dohodnutá pevná úroková sadzba fixovaná na dobu 1 roku odo dňa čerpania úveru. Po dohodnuté obdobie fixácie veriteľ nezmení výšku úrokovej sadzby.
 2. Veriteľ je oprávnený výšku úrokovej sadzby po uplynutí obdobia fixácie jednostranne meniť s účinnosťou od prvého dňa po uplynutí dohodnutého obdobia fixácie, a to z dôvodu vývoja právneho prostredia alebo na základe zmien na peňažnom a kapitálovom trhu alebo na základe zmien iných faktorov. Veriteľ a dlžník sa dohodli, že zmena výšky úrokovej sadzby nepodlieha povinnosti uzavrieť dodatok k zmluve o úvere. Zmena úrokovej sadzby ma za následok automatickú zmenu výšky splátky.
 3. Veriteľ najneskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti úrokovej sadzby predloží dlžníkovi ponuku na novú výšku úrokovej sadzby formou písomného oznámenia, v ktorom veriteľ môže uviesť i viac možných variant zmeny úrokovej sadzby a dobu jej platnosti s tím, že veriteľ uvedie, ktorý variant platí v prípade, že dlžník písomne, najneskôr však 20 dní pred skončením platnosti doterajšej úrokovej sadzby, veriteľovi neoznámi, ktorú variantu si vybral. V prípade, že dlžník nebude súhlasiť ani s variantom, ktorý bude platiť v prípade, že sa k ponuke veriteľa nevyjadrí, je povinný svoj nesúhlas oznámiť veriteľovi, najneskôr však 5 pracovných dní pred skončením platnosti doterajšej úrokovej sadzby. V prípade, že veriteľ v stanovenej lehote nepredloží dlžníkovi ponuku na novú výšku úrokovej sadzby, platí doterajšia úroková sadzba.
 4. Dlžník má právo v prípade nesúhlasu s novou výškou úrokovej sadzby v lehote do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia o novej výške úrokovej sadzby požiadať veriteľa o predčasné splatenie úveru. Po predložení žiadosti je dlžník povinný najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti veriteľovi vrátiť čerpané úverové prostriedky, splatiť úroky, odmeny, zmluvné pokuty, poplatky, ako aj uhradiť ďalšie pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy o úvere či iných zmlúv uzatvorených medzi veriteľom a dlžníkom. Veriteľ má právo na poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti vo výške určenej v sadzobníku.

VIII. Poplatky

 1. Veriteľ je oprávnený účtovať a dlžník je povinný podľa Zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných podmienok zaplatiť veriteľovi všetky poplatky spojené s úverom. Ak nie je výška poplatkov určená v zmluve, ich výšku určuje sadzobník platný v dobe splatnosti daného poplatku. Splatnosť poplatku je určená v zmluve, všeobecných obchodných podmienkach alebo v sadzobníku.
 2. Veriteľ je oprávnený sadzobník meniť alebo dopĺňať, a to z dôvodu zmien vo vývoji právneho prostredia alebo na základe zmien na peňažnom a kapitálovom trhu. O zmene sadzobníka je veriteľ povinný informovať dlžníka buď uverejnením alebo písomným zaslaním nového sadzobníka dlžníkovi.
 3. Dlžník je oprávnený v prípade podstatného navýšenia poplatkov odstúpiť od zmluvy. Písomné odstúpenie od zmluvy musí byť veriteľovi doručené vo forme doporučenej listovej zásielky najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti zmeny sadzobníka. Ak dlžník od zmluvy neodstúpi v vyššie uvedenej lehote, má sa za to, že s príslušnou zmenou sadzobníka súhlasí a je ňou viazaný.
  V prípade odstúpenia od zmluvy je najneskôr v deň predchádzajúci dňu nadobudnutia účinnosti vyššie uvedenej zmeny sadzobníka dlžník povinný splatiť veriteľovi pohľadávku. V tomto prípade je veriteľ oprávnený účtovať dlžníkovi poplatok za predčasné splatenie úveru vo výške stanovenej v zmluve alebo v zmysle sadzobníka.

IX. Splácanie úveru

 1. Dlžník sa zaväzuje poskytnutý úver s jeho príslušenstvom a všetkými nákladmi úveru splatiť spôsobom dohodnutým v zmluve a zaplatiť veriteľovi dohodnutý úrok a prípadne ďalšie úhrady a poplatky s úverom spojené.
 2. Dlžník je povinný poskytnutý úver vrátane jeho príslušenstva splácať pravidelnými mesačnými platbami, a to v stanovenej výške a termínoch.
 3. Prvá anuitná splátka úveru musí byť pripísaná v prospech účtu veriteľa najneskôr do 20. dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo ukončené čerpanie úveru.
 4. Splátka úveru je považovaná za riadnu, pokiaľ je pripísaná v prospech účtu veriteľa najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca.
 5. V prípade nedoplatku sú došlé platby zúčtované v nasledujúcom poradí:
  1. úroky z omeškania a zmluvné pokuty
  2. jednorazové poplatky
  3. poplatok za vedenie účtu
  4. úroky z úveru
  5. istina

  Ak je pri dlžníkovi evidovaných viac pohľadávok rovnakého poradia, zúčtuje sa došlá platba vždy na najskôr splatnú pohľadávku toho istého poradia. Dlžník s týmto postupom vyslovene súhlasí.
 6. K mimoriadnym splátkam úveru môže dôjsť len na základe písomnej žiadosti dlžníka podanej minimálne 20 dní pred termínom mimoriadnej splátky so súhlasom veriteľa. Mimoriadna splátka v dobe platnosti úrokovej sadzby podlieha poplatkom podľa platného sadzobníka. Mimoriadna splátka k okamihu zmeny úrokovej sadzby poplatkom nepodlieha.
 7. V prípade, že došlo vo vyššie uvedených prípadoch len k splácaniu časti úveru postupuje veriteľ tak, že zníži dohodnutý počet splátok a skráti konečnú splatnosť úveru, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 8. Dlžník môže na základe písomnej žiadosti požiadať veriteľa o jednorazové splatenie zostatku úveru, najskôr však po 12 mesiacoch od úhrady 1. splátky. Dlžník je povinný okrem zostatku úveru (nesplatenej istiny) uhradiť veriteľovi prípadné úroky z omeškania, zmluvné pokuty a poplatok za predčasné splatenie úveru vo výške podľa sadzobníka.

X. Zabezpečenie úveru a udržovanie predmetu zálohu

 1. Úver je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, pričom záložné právo v prospech veriteľa musí byť zapísané ako prvé v poradí.
 2. Na nehnuteľnosti, ktorou je zabezpečené splácanie úveru, nesmie viaznuť žiadne iné záložné právo tretej osoby, ktoré by bolo v rovnakom alebo v prednostnom poradí so záložným právom zriadeným v prospech veriteľa a ani nesmú byť dané predpoklady či skutočnosti pre jeho vznik, a prevod tejto nehnuteľnosti nesmie byť podľa skôr platnej právnej úpravy obmedzený, ak nie je medzi účastníkmi dohodnuté inak.
 3. Stanovenie hodnoty zálohu zabezpečuje veriteľ prostredníctvom vlastných špecialistov na základe vlastnej metodiky.
 4. Úver je možno poskytnúť maximálne do výšky 50% obvyklej ceny založenej nehnuteľnosti, ak nebude dohodnuté inak.
 5. Veriteľ je oprávnený požadovať od záložcu podklady pre ocenenie nehnuteľnosti nielen pred uzatvorením zmluvy o úvere, ale i kedykoľvek v priebehu trvania úverového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom za účelom kontroly stavu hodnoty založenej nehnuteľnosti a dostatočnosti zabezpečenia úveru. Záložca je povinný umožniť prehliadku nehnuteľnosti poverenému zástupcovi veriteľa kedykoľvek na požiadanie zo strany veriteľa.
 6. Dlžník alebo záložca sú povinní informovať veriteľa o všetkých zmenách týkajúcich sa založenej nehnuteľnosti, ktoré môžu viesť ku zníženiu jej hodnoty, obzvlášť pri poškodení nehnuteľnosti, ktoré môžu mať vplyv na stavebno-technický stav, predajnosť alebo účel užívania nehnuteľnosti, pri vykonávaní stavebných úprav alebo zmene účelu užívania záložnej nehnuteľnosti, úmrtia záložcu, ak nie je totožný s osobou dlžníka a pod.
 7. Veriteľ má voči dlžníkovi nárok na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zmenou zabezpečenia úveru a na úhradu poplatku podľa sadzobníka.
 8. Z výťažku realizovaného záložného práva budú pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi uspokojené v tomto poradí: náklady spojené s vymáhaním dlhu, poplatky podľa sadzobníka, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, bežné úroky, istina.
 9. Dlžník je povinný doplniť zabezpečenie úveru záložným právom k ďalšej nehnuteľnosti, ktorých hodnotu stanoví veriteľ alebo splatiť zodpovedajúcu časť úveru v prípade, že dôjde k zníženiu hodnoty zabezpečenia úveru.

XI. Ďalšie povinnosti dlžníka

 1. Dlžník nie je oprávnený udeľovať akýkoľvek súhlas s obmedzením alebo scudzením predmetu zálohu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľa.
 2. Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať veriteľa o podstatných zmenách osobnej a finančnej povahy, najmä pokiaľ sa jedná o zmenu osobného stavu, adresy trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, zamestnávateľa.
 3. Na požiadanie je dlžník povinný poskytnúť veriteľovi informácie o hodnote a výnose predmetu zálohu, prípadne predložiť i zodpovedajúce dokumenty o plnení svojich povinností voči tretím osobám vo vzťahu k založeným nehnuteľnostiam, ako i plnení svojich odvodových povinností (najmä dane a iné odvody).
 4. Dlžník je povinný neodkladne informovať veriteľa, ak dôjde k zhoršeniu jeho finančnej a dôchodkovej situácie a o ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie návratnosti úveru, zánik alebo zhoršenie zabezpečenia záväzku, prípadne si vyžiadajú zmenu dohodnutých podmienok. Dlžník je povinný poskytovať veriteľovi všetku ním požadovanú súčinnosť v súvislosti s dohľadom veriteľa nad plnením záväzkov dlžníka podľa zmluvy a súvisiacich dokumentov.
 5. V prípade omeškania dlžníka s úhradou splatných záväzkov voči veriteľovi je dlžník povinný hradiť úroky z omeškania a zmluvné pokuty.
 6. Všetky náklady vzniknuté na základe zmluvy o úvere, záložnej zmluvy, ako i ďalších zmlúv znáša dlžník.
 7. Dlžník je povinný predložiť veriteľovi úradne overenú plnú moc, na základe ktorej bude veriteľ oprávnený požadovať od správcu bytu informácie o aktuálnom stave prípadných nedoplatkov na nájomnom a úhradách spojených s užívaním bytu.
 8. Ak je predmetom zálohu byt, je dlžník povinný predložiť 2x ročne, vždy do 31.1. a 31.7. kalen-dárneho roku potvrdenie od správcu bytu o aktu-álnom stave prípadných nedoplatkov. Pre prípad porušenia tejto povinnosti si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 497,91 €.
 9. Všetky podklady poskytnuté veriteľovi sa stávajú jeho vlastníctvom.

XII. Postup veriteľa pri neplnení povinností dlžníka a/alebo ohrození návratnosti úveru

 1. Veriteľ je oprávnený po celú dobu existencie svojej pohľadávky zo zmluvy o úvere kontrolovať plnenie povinností dlžníka, vyplývajúcich z podmienok zmluvy o úvere a súvisiacich zmluvných dokumentov a nastúpenie skutočností, ktoré môžu viesť k ohrozeniu návratnosti úveru.
 2. Ak poruší dlžník niektorú zo svojich povinností a/alebo ak nastane niektorá zo skutočnosti, ktoré môžu viesť k ohrozeniu návratnosti úveru, má veriteľ právo prijať zodpovedajúce úverové opatrenia, a to najmä:
  -uplatniť zmluvnú pokutu zo zmluvy o úvere, sadzobníka alebo súvisiacich zmluvných dokumentov
  - uplatniť úrok z omeškania podľa sadzobníka
  - zvýšiť úrokovú sadzbu až na hodnotu dvojnásobku platnej úrokovej sadzby podľa zmluvy o úvere
  - požadovať dodatočné zabezpečenie úveru
  - odstúpiť od zmluvy o úvere
  - požadovať okamžité splatenie celej alebo časti istiny úveru vrátane príslušenstva (strata výhody splátok – spoplatnenie )
  Vyššie uvedené úverové opatrenie môže byť uplatnené jednotlivo alebo v rôznej kombinácii súčasne.
 3. Za porušenie povinností dlžníka a/alebo za skutočnosť, ktorá môže viesť k ohrozeniu návratnosti úveru sa považuje najmä:
  1. omeškanie so splácaním troch úverových splátok súčasne
  2. opakované omeškanie so splácaním úverových splátok
  3. poskytnutie nepravdivých, neúplných alebo vedome nesprávnych podkladov a/alebo informácií, ktoré boli rozhodujúce pre poskytnutie úveru
  4. podstatné zhoršenie finančnej situácie dlžníka, ktorá ohrozuje návratnosť úveru, zistené veriteľom
  5. nedoplnenie zabezpečenia úveru v lehote a výške stanovenej veriteľom, pokiaľ došlo k zníženiu alebo zániku súčasného zabezpečenia.
  6. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vyhlásenie konkurzu či povolenie vyrovnania alebo reštrukturalizácie na majetok dlžníka alebo osoby, ktorá zabezpečuje na základe zmluvy poskytovaný úver
  7. začatie konania alebo nariadenie konania dražby alebo nariadenie exekúcie na ktorúkoľvek zo záložných nehnuteľností
  8. neplnením, napriek výzve veriteľa, povinností vyplývajúcich pre neho zo zmluvy
  9. omeškanie s platbami (nájomné, úhrady za služby spojené s užívaním bytu) na účet správcu bytového fondu o viac ako 30 dní
 4. Veriteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek po dobu, kedy trvá dôvod pre odstúpenie od zmluvy spôsobený dlžníkom.
 5. Ak hodnota predmetu zálohu klesne pod 10 % z ceny stanovenej a uvedenej v zmluve o zriadení záložného práva predmetu zálohu v čase podpisu zmluvy, je veriteľ oprávnený požadovať spoplatnenie predmetu zálohu.
 6. Ak dlžník, napriek upozorneniu, neuhradí všetky svoje doterajšie záväzky voči veriteľovi do 7 dní, môže veriteľ pristúpiť k výkonu záložného práva.
 7. Výkon záložného práva začína po uplynutí lehoty stanovenej v Upozornení doručením Oznámenia o začatí výkonu záložného práva.
 8. Dlžník môže v 30 dňovej lehote vyrovnať všetky záväzky voči veriteľovi (istina, úroky, poplatky, pokuty, náklady...) – spoplatnenie úveru.
 9. Ak je dlžník v omeškaní s platením splátky alebo jej časti je veriteľ oprávnený úročiť omeškanú sumu splátky úveru úrokom z omeškania vo výške určenej v zmluve o úvere alebo sadzobníku, a to od prvého dňa omeškania až do doby úplného splatenia omeškanej splátky.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Súhlas dlžníka s používaním a spracovávaním osobných údajov, t.z. akýchkoľvek údajov týkajúcich sa dlžníka (ďalej len „osobné údaje“) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“):
  1. Dlžník týmto výslovne súhlasí s tým, že jeho osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa) môžu byť použité a spracovávané v súlade a pri zachovaní ochrany stanovenej slovenským právnym poriadkom a súhlasí s tým, aby veriteľ a poisťovňa uvedená v zmluve - pokiaľ dlžník vyslovil súhlas s poistením (ďalej spoločne „Subjekty“) spracovával jeho osobné údaje uvedené a dobrovoľne poskytnuté v zmluve o úvere a ostatných zmluvných dokumentoch, pričom účel, rozsah a doba spracovávania osobných údajov o dlžníkovi sú uvedené nižšie. Dlžník výslovne súhlasí s tým, aby každý zo subjektov spracovával osobné údaje o dlžníkovi:
   - za účelom využívania takýchto osobných údajov v rámci svojho predmetu podnikania, tj. poskytovanie úverov a pôžičiek a ďalších služieb priamo alebo nepriamo súvisiacich s predmetom podnikania;
   - v rozsahu manuálneho, automatizovaného spracovania alebo spracovania inými prostriedkami, potom je každý zo subjektov oprávnený tieto osobné údaje spracovávať vo svojom vlastnom informačnom systéme, ktorý bude prevádzkovať, prípadne v informačných systémoch tretích osôb, je ktorýkoľvek zo subjektov poverený plnením svojich zmluvných či zákonných povinností, vrátane realizácie práv zo zmlúv či iných dojednaní s dlžníkom, s ktorými ktorýkoľvek zo subjektov jedná o postúpení pohľadávok voči dlžníkovi alebo o prevode záväzkov voči nemu, zúčastňujúcim sa platobného styku a spracovávať osobné údaje prostredníctvom Internetu, popr. iných kanálov umožňujúcich zabezpečený prenos dátových, textových, hlasových a obrazových správ.
  2. Dlžník výslovne súhlasí s tým, aby každý zo subjektov spracovával jeho osobné údaje za účelom a v rozsahu vyššie uvedenom po dobu od udelenia predmetných súhlasov do uplynutia 15 rokov od ukončenia akéhokoľvek zmluvného alebo iného právneho vzťahu s ktorýmkoľvek zo subjektov. Odvolanie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených súhlasov je možné vo vzťahu k tomu ktorému subjektu len písomnou formou prostredníctvom doporučeného listu zaslaného na adresu sídla subjektu, ktorému je odvolanie súhlasu určené. Dlžník sa týmto ďalej výslovne dohodol s veriteľom, že neodvolá súhlas po dobu trvania zmluvného alebo iného právneho vzťahu s veriteľom. V opačnom prípade je možné od zmlúv uzatvorených medzi dlžníkom a ktorýmkoľvek zo subjektov odstúpiť. Dlžník týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov poučený veriteľom v mene ďalších subjektov o všetkých právach vyplývajúcich pre veriteľa zo zákona, o práve dlžníka udelené súhlasy kedykoľvek odvolať a o tom, že osobné údaje poskytuje dlžník pre spracovanie dobrovoľne.
  3. Dlžník týmto ďalej súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov právnickými osobami zo skupiny spoločností spolupracujúcich s veriteľom pri splnení podmienok stanovených zákonom a pokiaľ je to vyžadované politikou veriteľa a súhlasí s tým, aby spoločnosti spolupracujúce s veriteľom spracovávali predmetné osobné údaje o dlžníkovi s rovnakým účelom, v rovnakom rozsahu a po dobu ako je uvedené vyššie v texte.
  4. Dlžník ďalej súhlasí s tým, aby ho ktorýkoľvek zo subjektov informoval o svojich produktoch a predkladal mu ponuky k ich objednaniu, sprostredkovaniu či nadobudnutiu, a to na všetky dostupné komunikačné adresy dlžníka, najmä elektronické adresy, a akýkoľvek i mobilný telefón. Dlžník dáva týmto súhlas k tomu, aby mu prostredníctvom Internetu, popr. iných kanálov umožňujúcich zabezpečený prenos dátových, textových, hlasových a obrazových správ, boli zasielané informácie ohľadom jeho vzťahu so subjektmi vrátane upomienok, informácií a výpisu z účtu dlžníka.
  5. Dlžník týmto výslovne udeľuje súhlas a splnomocňuje veriteľa, aby jeho dobrovoľne poskytnuté osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, informácie o rozsahu a povahe prípadného porušenia zmluvných povinností, ktorých následkom bude omeškanie dlžníka so splácaním dvoch mesačných splátok súčasne alebo existencie akejkoľvek pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi, ktorá je viac ako 30 dní po splatnosti, tieto osobné údaje, vr. rodného čísla, spracovával za účelom informovania o porušení zmluvnej povinnosti dlžníkom vrátane rozsahu a povahy tohto porušenia, nasledujúcej platobnej morálke a za účelom ochrany práv veriteľa a odovzdal k ďalšiemu spracovaniu za vyššie uvedenými účelmi registru neplatičov, v ktorom je vedená databáza osôb, ktoré porušili zmluvný záväzok riadne platiť za poskytnutú službu, prípadne jeho právnemu nástupcovi.
   Tento súhlas je poskytnutý dlžníkom od dátumu platnosti zmluvy o úvere a ďalej po dobu 3 rokov od dátumu úhrady posledného finančného záväzku voči veriteľovi. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dlžník potvrdzuje, že bol poučený o práve prístupu k svojim osobným údajom
  6. Dlžník súhlasí s tým, aby veriteľ zisťoval informácie o jeho bonite (zahrňujúce najmä informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia skorších záväzkov), platobnej morálke a dôveryhodnosti, ktoré sú nutné k posúdeniu jeho žiadosti o poskytnutí finančnej služby.
  7. Ak zistí dlžník, že veriteľ, prípadne iný subjekt, ktorému boli jeho osobné údaje sprístupnené, porušil niektorú z povinností stanovenej mu zákonom č. 428/2002 Z.z., má právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení k náprave.
 2. Dlžník prehlasuje, že bol v súvislosti s uzatvorením zmluvy včas a riadne písomne informovaný o zhromažďovaní a spracovaní jeho osobných údajov a poučený o ochrane práv subjektov. Pokiaľ dlžník odoprie požadované osobné údaje poskytnúť, má veriteľ v súlade so zákonom možnosť uzatvorenia zmluvy odmietnuť.
 3. Dlžník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľa postúpiť alebo založiť akýkoľvek svoj nárok zo zmluvy o úvere či z inej zmluvy s veriteľom tretej osobe. Dlžník nie je oprávnený počas trvania záväzkového vzťahu so záložným veriteľom od zmluvy o úvere, ani od ostatných súvisiacich listín odstúpiť, ani iným spôsobom jednostranne ukončiť ich platnosť a účinnosť. Záložca nie je oprávnený počas trvania záväzkového vzťahu od zmluvy o zriadení záložného práva odstúpiť, ani iným spôsobom ukončiť platnosť a účinnosť zmluvy o zriadení záložného práva
 4. Dlžník nie je oprávnený započítať voči akejkoľvek pohľadávke veriteľa inú svoju pohľadávku voči nemu.
 5. Všetky platby zo strany veriteľa sú realizované na náklady a zodpovednosť dlžníka.
 6. Veriteľ je oprávnený obstarať na náklady dlžníka potrebné podklady, ak ich dlžník neodovzdá veriteľovi ani po predchádzajúcej výzve.
 7. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 8. Všetky osoby uvedené v zmluve o úvere ako dlžník, zodpovedajú za splácanie úveru, ako aj za splnenie všetkých záväzkov voči veriteľovi spoločne a nerozdielne.
 9. Korešpondenčným miestom pre zasielanie písomností dlžníkovi je dlžníkom určené miesto v návrhu na uzatvorenie zmluvy o úvere alebo v následne zaslanom písomnom oznámení. V prípade ak sa vráti písomnosť zaslaná veriteľom dlžníkovi na dlžníkom určenú korešpondenčnú adresu, platí, že táto písomnosť bola dlžníkovi doručená dňom vrátenia veriteľovi. Pre doručovanie všetkých písomností platia najmä príslušné ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku, najmä fikcia doručenia v prípade nevyzdvihnutia alebo odopretia prijatia zásielok.
 10. Pokiaľ je alebo sa stane akékoľvek ustanovenie dojednané medzi dlžníkom a veriteľom neplatným alebo neúčinným, bude nahradené platným a účinným ustanovením ktoré najbližšie zodpovedá hospodárskemu účelu nahradeného ustanovenia.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa 21.06.2011

 

Príklad splátok
Pohľadávky a nehnuteľnosti na predaj
Copyright © TOMA úverová a leasingová, a.s, tel./fax: 041/433 39 97, mobil: 0915 801144, 0915 839907, 0915 707075, email: toma@tomaas.sk