TOMA - úverová a leasingová

Produkt

Poskytujeme: bezúčelové podnikateľské úvery
Výška úveru: 5.000,00 EUR až 55.000,00 EUR
Úroková sadzba: 13,2 % až 16,9 % ročne
RPMN: napr. pri úvere 15.000,00 EUR na 15 rokov je RPMN 17,63 % ročne
Doba splácania: 1 - 15 rokov
Zabezpečenie úveru: záložné právo k nehnuteľnosti
LTV: úver do výšky 50% hodnoty nehnuteľnosti
Potrebné doklady: občiansky preukaz, živnostníci - daňové priznania za posledné dva roky, výpis zo živnostenského registra, právnické osoby – účtovné výkazy za posledné dva roky a výpis z obchodného registra, ostatné listinné podklady podľa požiadaviek našej spoločnosti
 

Príjemcom úveru sa môže stať každý súkromný podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, ktorý zabezpečí splatenie úveru zriadením záložného práva na nehnuteľnosti vlastnej, či vo vlastníctve tretej osoby. Zálohom môže byť nehnuteľnosť, ktorá slúži na bývanie - rodinný dom, byt, prípadne pozemok, iná nehnuteľnosť Nehnuteľnosť musí byť vždy poistená a výplata poistného vinkulovaná v prospech našej spoločnosti. Loan to Value (LTV), teda pomer výšky úveru voči hodnote nehnuteľnosti, je stanovený na 50 %. K stanoveniu hodnoty predmetu zálohu požadujeme aktuálny znalecký posudok, následne naša spoločnosť určí trhovú hodnotu predmetu zálohu aj interne. Úroková sadzba je fixovaná na 1 rok a jej zmenu možno realizovať v prípade výrazných zmien BRIBOR 1Y.

Žiadateľ o úver vydáva prehlásenie o svojich príjmoch, avšak tieto príjmy nedokladá a nepreukazuje. Náklady spojené so spracovaním úveru môže zaplatiť žiadateľ z časti aj z finančných prostriedkov čerpaných z poskytnutého úveru.

Úver sa vypláca až po povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností príslušnou správou katastra. Záložné právo musí byť zapísané vždy ako prvé v poradí (s výnimkou zákonného záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v prípade, že predmetom zálohu bude byt ).

Úver nie je možné čerpať napr. v prípade existencie vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania, či iného podobného obmedzujúceho práva k zakladanej nehnuteľnosti.

 

Príklad splátok
Pohľadávky a nehnuteľnosti na predaj
Copyright © TOMA úverová a leasingová, a.s, tel./fax: 041/433 39 97, mobil: 0915 801144, 0915 839907, 0915 707075, email: toma@tomaas.sk